បទ៖ នឹកបងម្តងមិនដល់ថ្នាក់ស្លាប់
ច្រៀង៖ សិទិ្ធ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
#TownProduction #Sith #TownMP3 #TownFullAudio ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#728481# 📞
🎼Metfone: *1772*5231566#📞
🎼Smart: *855*851550#📞
📲ស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីៗជាមួយ Town Music App
– សម្រាប់ iOS ៖ https://apple.co/2Hb79Zn
– សម្រាប់ Android ៖ http://bit.ly/2GAaZOW ———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on : http://www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now : http://www.youtube.com/TownProduction
Website : http://www.townproduction.com.kh