កុំដៀលអ្នកក្រពេកអីអ៊ុំជំទាវ មុំ !!! ហ៊ឺស!!! បើខ្ញុំជា លក្ខ វិញណា ទាំងអ៊ុំជំទាវ មុំ ទាំងនាងអនាគតជំទាវ និមល ដឹងតែចេញមិនរួចពីផ្សាហ្នឹងទេ!!! ខឹងជំនួស លក្ខ ហ្មងហ្នឹងណា!

► SPECIAL SCENE: youtu.be/h4U1vvIUJHg

#កូនពស់កេងកង #HangMeasKhmerDrama
#គាំទ្រភាពយន្តភាគខ្មែរទស្សនាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាស